Insights & Publications
Шилэн дансны тухай хуулийн зохицуулалтаас
Download PDF
Монгол Улсын Их Хурлаас "Шилэн дансны тухай хууль"-ийг 2014 оны 7 сарын 1-ний өдөр баталж, 2015 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн.