Insights & Publications
Хууль бус захиргааны актын тухай
Download PDF
Агуулга:

-Хууль бус захиргааны акт гэж . . .
 
-Захиргааны акт илт хууль бус болох нь
 
-Илт хууль бус захиргааны актыг хүчингүй болгох нь
 
-Илт хууль захиргааны актын үйлчлэл