Үйлчилгээ

Газрын харилцаа

Газрын харилцаа Хэвлэх

“Өмгөөллийн Ашид Адвокатс” ХХН нь гэр бүлийн харилцаанд дараахи үйлчилгээг үзүүлнэ. Үүнд:
  • Газрын хууль тогтоомж, түүний хэрэгжилтийн талаар зөвлөгөө өгөх,
  • Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх тухай хүсэлт гаргахад шаардлагатай бичиг баримтын төсөл боловсруулах, жагсаалт бэлтгэж танилцуулах,
  • Газар эзэмших, ашиглах гэрээ боловсруулах, гэрээнд санал өгөх, хэлэлцээр хийх, байгуулахад зөвлөгөө өгөх, түүнчлэн эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ, хэлцлийг боловсруулах,
  • Газар эзэмшигч бусдад өөрийн эзэмшлийн газрыг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн бусдад тодорхой хугацаагаа ашиглуулах гэрээний загварыг боловсруулах, Өмчийн харилцааны газар бүртгүүлэх,
  • Тусгай хамгаалалттай газарт дотоод аж ахуйн нэгж хуулийн хүрээнд хэрхэн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэн газар ашиглах талаар зөвлөгөө өгөх,
  • Газрын маргаан /жишээ нь газар чөлөөлүүлэх, газар давхардуулсан олгосон, хууль бусаад бусдад шилжүүлсэн, газрын төлбөр, газрыг зориулалттын бусаар ашигласан г.м/-д үйлчлүүлэгчийг шүүхээс гадуур төрийн эрх бүхий байгууллага төлөөлөх, түүнчлэн шүүхэд төлөөлөх, өмгөөлөгчөөр оролцох, г.м.
Эхэнд очих

Хамт олон