Үйлчилгээ

Хууль зүйн байнгын үйлчилгээ

Хууль зүйн байнгын үйлчилгээ Хэвлэх

Манай нөхөрлөл хууль зүйн байнгын үйлчилгээг та бүхэнд санал болгож байна6 Манай энэ төрлийн үйлчилгээг Монгол Улсад үйл ажиллагаа эрхэлж буй томоохон аж ахуйн нэгжүүд авдаг. Та манай нөхөрлөлтэй хууль зүйн байнгын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ хийснээр дараахи давуу талтай. Үүнд:
  • Танай байгууллагын хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн хууль зүйн үйлчилгээний цар хүрээг тодорхойлох,
  • Цаг хамаарахгүйгээр тогтмол хөлсийг сар бүр төлөх,
  • Манай үйлчилгээг түргэн, шуурхай авах,
  • Түүнчлэн, гэрээгээр тохиролцсоны үндсэн дээр манайх өөрсдийн хуульч нараас урьдчилан тохирсон тодорхой хугацаагаар таны хэрэгцээ, шаардлагад тулгуурлан таны албан газар тодорхой цагаар түр хуулийн зөвлөхөөр ажиллуулах, г.м.
Иймээс та бүхнийг манай нөхөрлөлтэй урт хугацаагаар хамтран ажиллахыг урьж байна. Эхэнд очих

Хамт олон