Үйлчилгээ

Үл хөдлөх хөрөнгө, хөдлөх хөрөнгө, хувьцаа барьцаалах

Үл хөдлөх хөрөнгө, хөдлөх хөрөнгө, хувьцаа барьцаалах Хэвлэх

Манай нөхөрлөл гадаад, дотоодын иргэд, байгууллагуудад үл хөдлөх хөрөнгө, хөрөнгө, хувьцаагаа барьцаалах бүх төрлийн зээл гаргуулах, баталгаа гаргах, аккредитив нээлгэх, бүх төрлийн төлбөрийн баталгаа гаргах, г.м үйлчилгээ үзүүлнэ.
Үүнд:
  • Бүх төрлийн хөрөнгө, үл хөдлөх хөрөнгө, хувьцаа барьцаалах талаар эрх зүйн зөвлөгөө өгөх,
  • Энэ талаар бүх төрлийн гэрээ боловсруулах, эсхүл хянах, түүнчлэн төлөөлөн аливаа хэлэлцээрт оролцох,
  • Үл хөдлөх, хөдлөх хөрөнгийн барьцааг бүртгүүлэх, чөлөөлөх,
  • Энэ талаар төрийн байгууллага болон шүүхэд төлөөлөх, г.м.
Эхэнд очих

Хамт олон