Үйлчилгээ

Харилцаа холбоо

Харилцаа холбоо Хэвлэх

“Өмгөөллийн Ашид Адвокатс” ХХН харилцаа холбооны эрх зүйн хүрээнд дараахи үйлчилгээг та бүхэнд санал болгож байна. Үүнд:
 
  • Мэдээлэл, харилцаа холбооны хууль, тогтоомжийн талаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх;
  • Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн чиглэлээр аж ахуйн тусгай зөвшөөрөл авахад шаардлагатай бичиг баримт бүрдүүлэх, гэрээ хэлцэл боловсруулах;
  • Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарт хөрөнгө оруулалт хийх, төсөл хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх;
  • Хэрэглэгчийн эрх зөрчигдсөн болон үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтүүдийн доод түвшин алдагдсан, хэрэглэгч, үйлчлэгчийн хооронд байгуулсан гэрээний нөхцлүүд зөрчигдсөн зэрэг хэрэглэгчийн эрх ашгийг зөрчсөн асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх;
  • Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хороонд үйлчлэгч болон хэрэглэгчийг төлөөлөх;
  • Шүүхэд үйлчлэгч болон хэрэглэгчийн эрх, ашиг сонирхлыг төлөөлөх.
 
Эхэнд очих

Хамт олон