Үйлчилгээ

Тендер

Тендер Хэвлэх

“Өмгөөллийн Ашид Адвокатс” ХХН нь тендерийн асуудлаар дараахи үйлчилгээг үзүүлнэ. Үүнд:
  • Тендерийн хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх,
  • Тендерт оролцогчийн материал, шаардлагатай бичиг баримтыг хуулинд заасан бүрдлийн шаардлагыг хангах бэлтгэх,
  • Тендерийн бичиг баримтыг боловсруулах,
  • Шударга бус өрсөлдөөн, өрсөлдөөний хуулийн хүрээнд үйлчлүүлэгчид зөвлөгөө өгөх, эрхээ шүүхээс гадуур хамгаалах талаар бүхий л талын туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх,
  • Тендерийн маргааныг төрийн эрх бүхий байгууллагаар шийдвэрлүүлэх ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх, өмгөөлөгчөөр оролцох.
Эхэнд очих

Хамт олон