Үйлчилгээ

Төрийн эрх бүхий байгууллагад төлөөлөх

Төрийн эрх бүхий байгууллагад төлөөлөх Хэвлэх

Манай нөхөрлөл хууль ёсны эрх, ашиг сонирхол нь хөндөгдсөн, эсхүл төрийн эрх бүхий байгууллагатай аливаа гэрээ, хэлэлцээр хийх шаардлагатай, эсхүл хуулийн хүрээнд шийдвэр гаргуулах хэрэгцээтэй иргэд, аж ахуйн нэгжийг бүх шатны төрийн эрх бүхий байгууллагад төлөөлнө. Үүнд:
  • Аливаа яам, тамгын газар
  • Засгийн хэрэгжүүлэгч, тохируулагч агентлаг
  • Авилгатай тэмцэх газар
  • Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар
  • Нийслэлийн засаг даргын харьяа байгууллагууд
  • Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар, Ерөнхий төлөвлөгөөний газар
  • Монгол Банк
  • Санхүүгийн зохицуулах хороо
  • Барилга хөгжлийн төв, г.м.
Эхэнд очих

Хамт олон