Үйлчилгээ

Татвар

Татвар Хэвлэх

“Өмгөөллийн Ашид Адвокатс” ХХН нь татварын эрх зүйн орчны хүрээнд дараахи үйлчилгээг үзүүлнэ. Үүнд:
  • Татварын багц хууль тогтоомж, тайлбар, заавар, дүрэм, журмын талаар талаар зөвлөгөө өгөх,
  • Давхар татварын олон улсын хоёр талт хэлэлцээрийн талаар зөвлөгөө өгөх,
  • Татварын улсын байцаагчийн актын хууль зүйн үндэслэлийг тодорхойлох,
  • Бүх шатны татварын маргаан таслах комисс хандах өргөдөл, гомдлын эх бэлтгэх, хуралд төлөөлөн оролцох, актын хууль бус болохыг зөвшөөрүүлэх талаар шаардлагатай бүхий л ажиллагааг түргэн хугацаанд авч хэрэгжүүлэх,
  • Татварын бүхий л асуудлаар шүүхэд үйлчлүүлэгчийн төлөөлөх, өмгөөлөгчөөр оролцох.
Эхэнд очих

Хамт олон