Үйлчилгээ

Өмгөөллийн үйлчилгээ

Өмгөөллийн үйлчилгээ Хэвлэх

Өмгөөллийн “Ашид Адвокатс” ХХН нь Монгол Улсын Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль болон, Монгол Улсын Өмгөөллийн тухай хуулийн дагуу Хуульчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй бөгөөд Монгол Улсын дээд шүүхээс гаргадаг Шүүхэд төлөөлөх эрх нээлгэсэн буюу өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуульчдаар таны эрх, хууль ёсны эрх ашгийг Иргэний хэрэг, Захиргааны хэрэг, Үндсэн хуулийн маргаан, Эрүүгийн хэргийн шүүх ажиллагаанд хамгаалан оролцох боломжтой юм.
  • Иргэний хэрэг
  • Захиргааны хэрэг
  • Үндсэн хуулийн маргаан
  • Эрүүгийн хэрэг
Эхэнд очих

Хамт олон