Үйлчилгээ

Өрсөлдөөний эрх зүй

Өрсөлдөөний эрх зүй Хэвлэх

“Өмгөөллийн Ашид Адвокатс” ХХН өрсөлдөөний эрх зүйн хүрээнд дараахи үйлчилгээг та бүхэнд санал болгож байна;
  • Өрсөлдөөний тухай хууль, тогтоомжийн талаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх;
  • Хуулий этгээдтэй нэгдэх, нийлэх замаар өөрчлөн байгуулагдах, хувьцаа худалдан авах  талаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх;
  • Өрсөлдөөний тухай хууль тогтооомжид нийцсэн гэрээ хэлцэл байгуулах;
  • Тендер, лиценз зөвшөөрөлтэй холбогдсон харилцаанд хууль зүйн дүн  шинжилгээ хийх;
  • Үйлчлүүлэгчийн эрх ашиг сонирхлыг хамгаалж, ШӨХТГ-т төлөөлөх;
  • Бүх шатны шүүхэд төлөөлөх.
Эхэнд очих

Хамт олон