Үйлчилгээ

Олон улсын хувийн эрх зүй

Олон улсын хувийн эрх зүй Хэвлэх

“Өмгөөллийн Ашид Адвокатс” ХХН нь олон улсын хувийн эрх зүйн хүрээд төрөлжсөн үйлчилгээг та бүхэнд санал болгож байна. Үүнд:
  • Гадаад, дотоод гэрээг үндэслэн дагаж мөрдөх хуулийг тодорхойлох,
  • Маргааныг шийдвэрлэх механизмыг тодорхойлох,
  • Монгол Улсын шүүхээр шийдвэрлэж болох эсэх, аливаа хязгаарлалтыг тодорхойлох,
  • Бүх төрлийн олон улсын элемент бүхий санамж бичиг /LOI, MOU г.м/, гэрээ, хэлцлийг боловсруулах,
  • Олон улсын элемент бүхий гэр бүл, хөдөлмөр, өв залгамжлал, тээвэр г.м асуудлаар мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх,
  • Аливаа маргаанд төлөөлөх.
Эхэнд очих

Хамт олон