Үйлчилгээ

Олон нийтийн байгууллага, олон улсын төрийн бус байгууллага

Олон нийтийн байгууллага, олон улсын төрийн бус байгууллага Хэвлэх

Манай нөхөрлөл нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулдаг болон явуулахыг сонирхож байгаа бүхий л төрийн бус, олон нийтийн байгууллага /шашны байгууллага г.м/-тай дараах байдлаар хамтран ажиллаж хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой юм.
  • Олон нийтийн байгууллага болон Төрийн бус байгууллага байгуулах, Гадаадын Олон нийтийн байгууллага, төрийн бус байгууллагын салбар төлөөлөгчийн газрыг Монгол Улсад байгуулах асуудлаар хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлэх,
  • Олон нийтийн байгууллага, Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг Монгол улсын хууль тогтоомжинд нийцэж байгаа эсэх талаар дүн шинжилгээ хийх, зөвлөгөө өгөх, шаардлагатай тохиолдолд хууль тогтоомжийн дагуу бүртгүүлэх, байгуулах, татан буулгах ажиллагааг хийх,
  • Сүм, хийд үүсгэн байгуулах, шашны бүлгэм цуглаан зохион байгуулах, шашны үйл ажиллагаа явуулах асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, шаардлагатай тохиолдолд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн төрийн байгууллагад хандах ажиллагааг хийх.
Эхэнд очих

Хамт олон