Үйлчилгээ

Захиргааны акт, эс үйлдэхүй

Захиргааны акт, эс үйлдэхүй Хэвлэх

Манай нөхөрлөл нь Захиргааны хэргийн шүүхэд төлөөлөхөөс гадна Захиргааны байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрийг хуульд заасан журмын шүүхийн өмнөх шатанд хүчингүй болгох, Захиргааны байгууллага, албан тушаалтны эс үйлдэхүйн улмаас иргэн, аж ахуйн нэгжид учирсан хохиролыг арилгуулах, зохих шийдвэрийг гаргуулах талаар Дээд шатны байгууллага, албан тушаалтанд хандах ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн оролцох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.
Эхэнд очих

Хамт олон