Үйлчилгээ

Даатгал

Даатгал Хэвлэх

Манай нөхөрлөл нь даатгалын салбарт дараахи төрлийн үйлчилгээг та бүхэнд санал болгож байна. Үүнд:
  • Даатгалын төрөлжсөн, мэргэжлийн хууль зүйн зөвлөгөө өгөх,
  • Даатгалын нөхөн олговор олгох, авахтай холбоотой харилцаанд үйлчлүүлэгчийн төрийн эрх бүхий байгууллага, шүүхэд төлөөлөх, аливаа маргааныг шүүхээс гадуур шийдвэрлэх талаар зөвлөгөө өгөх, гүйцэтгэх,
  • Олон улсын даатгалын гэрээ боловсруулах, хэлэлцээрт оролцох, гэрээний төсөлд санал өгөх. Үүнд: давхар даатгалын гэрээ, мэргэжлийн хариуцлагын даатгал, барилга угсралтын даатгал, тоног төхөөрөмжийн даатгал, ажилчдын эрүүл мэндийн даатгал, аливаа төсөлд хийгдвэл зохих бүхий л төрлийн даатгалын гэрээг зээлдүүлэгч, хөрөнгө оруулагчийн шаардлагад нийцэхүйц байдлаар боловсруулах, хийх,
  • Олон улсын даатгалын талаар мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, г.м.
Эхэнд очих

Хамт олон