Үйлчилгээ

Гэрээ, хэлцлийг Англи, Монгол, Хятад хэл рүү мэргэжлийн түвшинд орчуулах

Гэрээ, хэлцлийг Англи, Монгол, Хятад хэл рүү мэргэжлийн түвшинд орчуулах Хэвлэх

“Өмгөөллийн Ашид Адвокатс” ХХН нь бүх төрлийн гэрээ, хэлцэл, бусад бичиг баримт бичиг (нэхэмжлэл, өргөдөл, гомдол, хариу тайлбар, итгэмжлэл, нотлох баримт г.м)-ийн орчуулга хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд: 
  • Монгол хэлнээс Англи, Хятад хэл,
  • Хятад, Англи хэлнээс Монгол хэл,
  • Англи хэлнээс Хятад хэл,
  •  Хятад хэлнээс Англи хэл.
Манай нөхөрлөл мэргэжлийн бичгийн орчуулга хийхээс гадна төрийн байгууллага, прокурорын байгууллага, шүүх, арбитрт мэргэжлийн аман орчуулгыг Англи, Хятад хэлнээс Монгол хэл, Монгол хэлнээс Англи, Хятад хэл рүү орчуулах үйлчилгээ үзүүлнэ. Эхэнд очих

Хамт олон