Үйлчилгээ

Гэр бүл

Гэр бүл Хэвлэх

“Өмгөөллийн Ашид Адвокатс” ХХН нь гэр бүлийн харилцаанд дараахи үйлчилгээг үзүүлнэ. Үүнд:
  • Гэр бүл болох, гадаад, дотоодын иргэнтэй гэр бүл болж, гэрлэлт батлуулах,
  • Гэр бүл цуцлах, эвлэрүүлэн зуучлах, шүүхэд төлөөлөх,
  • Гэр бүлийн дундын өмчлөл, хуваарьт хөрөнгөтэй холбоотой маргаан,
  • Хүүхдийн тэтгэмж, тэтгэлэг тогтоолгохтой холбоотой маргаанд үйлчлүүлэгчийг өмгөөлж оролцох,
  • Хүүхэд үрчлэх,
  • Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүчирхийлэлт өртсөн гэр бүлийн гишүүнийг хамгаалах,
  • Харгалзан дэмжигч, асран хамгаалагч тогтоолгох, тогтоохтой холбоотой бүх төрлийн маргаан,
  • өв залгамжлал, гэрээслэл,
  • гэр бүлийн харилцааны талаарх бусад асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх.
Эхэнд очих

Хамт олон