Үйлчилгээ

Газрын тос

Газрын тос Хэвлэх

Газрын тосны салбарт хөрөнгө оруулах урьдчилсан нөхцөл, журмын талаар зөвлөх, Газрын тосны салбарт хөрөнгө оруулагчийн Монгол Улсын Засгийн газартай байгуулах бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний талаар зөвлөгөө өгөх, Засгийн газартай хийх хэлэлцээрт оролцох, Газрын тос хайх, олборлох, тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий төрийн байгууллагаас авах, газрын тос хайх, олборлох тусгай зөвшөөрлийг барьцаалах, шилжүүлэх гэрээ хэлцлийн төслийг боловсруулах, Газрын тосыг хайх, олборлох тусгай зөвшөөрөлтэй болон Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг Засгийн газартай байгуулсан Аж ахуйн нэгжид Эрх зүйн магадлан шинжилгээг хийх, газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлох, Монгол улсад болон Гадаад улсын зах зээлд борлуулах, жижиглэнгээр худалдах, тээвэрлэх зэрэг асуудлаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөх зэрэг Газрын тосны болон газрын тосны бүтээгдэхүүний чиглэлээр бүхий л төрлийн хууль зүйн үйлчилгээг Манай нөхөрлөл нь үзүүлдэг.
Эхэнд очих

Хамт олон