Үйлчилгээ

Арбитрийн маргаанд бүх төрлийн бичиг баримтанд дүгнэлт шинжилгээ хийх, шаардлагатай материал бүрдүүлэх, төлөөлөх

Арбитрийн маргаанд бүх төрлийн бичиг баримтанд дүгнэлт шинжилгээ хийх, шаардлагатай материал бүрдүүлэх, төлөөлөх Хэвлэх

“Өмгөөллийн Ашид Адвокатс” ХХН нь олон улс, дотоодын маргаанд үйлчлүүлэгчийн төлөөлөх талаар дараахи үйлчилгээг та бүхэнд санал болгож байна. Үүнд:
  • Дотоодын арбитрт үйлчлүүлэгчийн төлөөлөх, арбитрийн эх сурвалжийг судлах, маргаан эхлүүлэх, шаардлагатай бүх нотлох баримтыг баталгаажуулан өгөх, арбитрийн шийдвэрийг гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх,
  • Олон улсын арбитр /Сингапурын арбитрийн төв, Хонг Конгийн арбитрийн төв, Лондонгийн арбитр г.м/-т маргаан эхлүүлэхэд тухай улсын хуулийн олон улсын хуулийн фирмтэй холбоо тогтоох, үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн гэрээ байгуулах, гэрчийн мэдүүлэг бэлдэх, нотлох баримт гаргаж өгөх, баталгаажуулах, арбитрийн ажиллагаанд оролцох, шаардлагатай орчуулга хийх, арбитрийн шийдвэрийг орчуулах, арбитрийн шийдвэрийг Монгол улсын шүүх, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газраар дамжуулан биелүүлэх талаар бүхий ажиллагааг гүйцэтгэх. 
Эхэнд очих

Хамт олон